Gastlandschaften Rheinland-Pfalz

Colofon

Meer informatie over het privacybeleid vindt u hier

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Löhrstraße 103 - 105
D-56068 Koblenz

 

Tel: +49 (0)261/91520-0
Fax: +49 (0)261/91520-40
E-mail: info(at)gastlandschaften.de
Internet: www.gastlandschaften.de

 

Manager: Stefan Zindler
HR Koblenz, 5 HRB 6400 Amtsgericht Koblenz
Btw-identificatienr.: DE 813090658
Btw-nr.: 22 65012085

 

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 5 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz/TMG): Stefan Zindler

Realisatie


shapefruit AG
Telegrafenstraße 13
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: +49 (0)2641 8005-0
Fax: +49 (0)2641 8005-99
E-mail: werbung(at)shapefruit.de
Internet: www.shapefruit.de

Disclaimer

1. Inhoud van de online-aanbieding
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Wettelijke claims met betrekking tot financiële of niet-financiële schade veroorzaakt door het gebruik of het negeren van geleverde informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden derhalve afgewezen indien geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en moeten worden bevestigd. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder nadere kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
In geval van een directe of indirecte verwijzing naar externe websites ("hyperlinks") waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de auteur op de hoogte is van de inhoud en over de technische mogelijkheden beschikt en er redelijkerwijs van hem verlangd kan worden het gebruik ervan in geval van een onwettige inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment waarop de links werden geplaatst, geen onwettige inhoud op de gelinkte pagina's is gevonden. De auteur heeft geen invloed op de huidige of toekomstige vormgeving, inhoud of oorsprong van de gelinkte pagina's. Derhalve distantieert hij zich uitdrukkelijk van de inhoud van iedere gelinkte pagina die na plaatsing van de link is gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen en voor ieder artikel of bericht dat door derden wordt geplaatst in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglists of andere soorten databases waarvan de inhoud door derden kan worden gewijzigd. Alleen de persoon die de pagina aanbiedt waarnaar wordt verwezen, is verantwoordelijk voor een eventuele onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor iedere daaruit voortvloeiende schade door het gebruik of het negeren van dergelijke informatie en niet de persoon die alleen maar door middel van links naar de publicatie verwijst.

3. Copyright en merkenrecht
De auteur zal in al zijn publicaties het copyright op de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsfragmenten, video's en teksten in acht nemen, bij voorkeur afbeeldingen, grafieken, geluidsfragmenten, video's en teksten gebruiken die hij zelf heeft gemaakt, of gebruik maken van grafieken, geluidsfragmenten, video's en teksten waarvoor geen rechten betaald hoeven te worden. Op alle op de website vermelde en eventueel door derden geregistreerde keurmerken en handelsmerken zijn zonder enige uitzondering de bepalingen van het daarvoor geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren van toepassing. Het feit alleen dat handelsmerken worden genoemd, betekent niet dat deze niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright op gepubliceerde objecten van de auteur zelf berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, video's en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Voor zover het internetaanbod de mogelijkheid biedt persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk verstrekt op basis van vrijwilligheid. Indien technisch mogelijk en redelijk, is het ook toegestaan gebruik te maken van de aangeboden diensten en daarvoor te betalen zonder dat dergelijke gegevens worden verstrekt resp. met geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Gebruik door derden van de in het colofon of een vergelijkbaar gegevensoverzicht gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. In geval van overtreding van dit verbod behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spamberichten.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waar naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen van deze tekst of daarin voorkomende formuleringen niet, niet langer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daardoor onaangetast.

6. Onlinebeslechting van consumentengeschillen
Verplichte informatie conform verordening 524/2013 van het Europese Parlement en de Europese Raad:

link naar de homepage voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
- meer informatie is daar naar alle waarschijnlijkheid vanaf 15-02-2016 beschikbaar. Voor vragen over een mogelijke geschillenregeling kunt u contact met ons opnemen via info@gastlandschaften.de.


Meer informatie over het privacybeleid vindt u hier.