Gastlandschaften Rheinland-Pfalz

Boekings- en Bemiddelingsvoorwaarden voor accomodaties in Rijnland-Palts

De onderstaande boekings- en bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten inzake de huur van accommodaties in Rijnland-Palts en de bemiddeling daarbij door Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, hierna genoemd 'RPT', bemiddelt bij de huur van accommodaties bij professionele en particuliere verhuurders (hotels, pensions, kamers bij particulieren en appartementen), hierna in het algemeen genoemd 'verhuurder', in Rijnland-Palts op basis van het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, deel van de boekingsovereenkomst die in geval van boeking tot stand komt tussen de gast en de verhuurder, en regelen in aanvulling op de wettelijke voorschriften de contractuele relatie tussen de gast en de verhuurder en de bemiddelingsactiviteiten van RPT. Lees deze voorwaarden daarom zorgvuldig door.

1. Positie van Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, toepasselijkheid van deze boekingsvoorwaarden

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt RPT uitsluitend op als bemiddelaar. RPT is niet aansprakelijk voor de door de verhuurder verstrekte informatie over prijzen en diensten. Een eventuele aansprakelijkheid van RPT op grond van de bemiddelingsovereenkomst blijft hierdoor onverlet.

1.2. Deze boekingsvoorwaarden zijn, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, van toepassing op alle boekingen van accommodaties die tot stand komen op basis van het door RPT uitgegeven accommodatieoverzicht resp. op basis van het overeenkomstige aanbod op internet.

2. Totstandkoming van overeenkomsten, reisbemiddeling, gegevens in hotelgidsen

2.1 Met zijn boeking biedt de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende inwinning van informatie bij de verhuurder over diens accommodatie en de actuele beschikbaarheid daarvan, de verhuurder bindend aan een boekingsovereenkomst te sluiten. De basis van dit aanbod zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie op basis waarvan de boeking plaatsvindt (bijv. beschrijving van de locatie, informatie over de categorie waarin de accommodatie is ingedeeld), voor zover de gast hierover bij boeking beschikt. Tenzij anders is overeengekomen, is de boeking (het aanbod) van de gast voor hem gedurende een periode van 5 werkdagen bindend.

2.2 De gast kan boeken op alle door de verhuurder aangeboden manieren, dus mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail.

2.3 De overeenkomst komt tot stand met de ontvangst van de acceptatieverklaring (boekingsbevestiging) van de verhuurder of RPT als diens vertegenwoordiger. Voor de acceptatieverklaring gelden geen vormvoorschriften, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de gast en de verhuurder bindend zijn.

2.4 Gewoonlijk zal de verhuurder de gast bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging doen toekomen. De rechtsgeldigheid van de boekingsovereenkomst is bij dergelijke boekingen echter niet afhankelijk van de ontvangst van een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging.

2.5 Voor zover de verhuurder resp. RPT als diens bemiddelaar de mogelijkheid biedt de accommodatie definitief te boeken door middel van het elektronisch afsluiten van een overeenkomst via een internetplatform, geldt voor de totstandkoming van deze overeenkomst:
a) De online-boekingsprocedure wordt de klant uitgelegd door middel van aanwijzingen. Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan alle afzonderlijke gegevens door middel van een correctiemogelijkheid die hem tijdens de boekingsprocedure wordt uitgelegd, te allen tijde corrigeren of verwijderen of het gehele online-boekingsformulier resetten.
c) Nadat de klant de gewenste accommodatie heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevoerd, worden alle gegevens met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte extra's en eventueel geboekte reisverzekeringen op het scherm weergegeven. De klant heeft nu de mogelijkheid de gehele boeking te verwerpen of opnieuw uit te voeren.
d) Door het indrukken van de knop "zahlungspflichtig buchen" ("boeken met betalingsverplichting") biedt de klant de verhuurder definitief aan een boekingsovereenkomst te sluiten. Vanaf het moment van verzending is dit aanbod voor de klant 3 werkdagen lang bindend. Het indrukken van deze knop leidt dus in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging van de verhuurder of RPT als bemiddelaar binnen de termijn waarin de klant aan zijn aanbod gebonden is, tot de afsluiting van een boekingsovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online-boeking en het indrukken van de knop "zahlungspflichtig buchen" geeft de klant geen aanspraak op de totstandkoming van een boekingsovereenkomst. De verhuurder kan zelf bepalen of hij het aanbod (de boeking) van de klant aanvaardt of weigert.
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt de verhuurder of RPT als bemiddelaar de klant de ontvangst van de boeking onverwijld langs elektronische weg. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op totstandkoming van een boekingsovereenkomst conform de boekingswensen van de klant.
f) De boekingsovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, waarbij de boekingsbevestiging de klant door de verhuurder of door RPT als bemiddelaar wordt toegezonden in de vorm die tijdens de boekingsprocedure is aangegeven, d.w.z. per e-mail, per fax of per post.

2.6 Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, is er sprake van een nieuw aanbod van de verhuurder. De overeenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand, indien de gast dit aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen, de restsom te betalen of gebruik te maken van de accommodatie.

2.7 Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet gemachtigd afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de overeenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door de verhuurder toegezegde diensten of in strijd zijn met de beschrijving van de accommodatie en diensten van de verhuurder.

2.8 Vermeldingen in hotelgidsen en dergelijke die niet worden uitgegeven door RPT of de verhuurder, zijn voor de verhuurder en zijn prestatieplicht niet bindend, tenzij hierover met de gast uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt en deze daardoor deel zijn gaan uitmaken van de prestatieplicht van de verhuurder.

3. Niet-bindende reserveringen

3.1 Reserveringen die voor de gast niet bindend zijn, zodat hij deze kosteloos kan annuleren, kunnen alleen worden gedaan, indien dit uitdrukkelijk met RPT of de verhuurder wordt overeengekomen.

3.2 Indien er voor de gast niet uitdrukkelijk een -niet-bindende reservering is overeengekomen, leidt boeking volgens punt 2. (Totstandkoming van overeenkomsten) van deze voorwaarden principieel tot een voor de verhuurder en de gast/opdrachtgever bindende overeenkomst.

3.3 Indien voor een gast een niet-bindende reservering is overeengekomen, is de verhuurder verplicht de gewenste accommodatie tot het overeengekomen tijdstip vrij te houden voor boeking door de gast. Als de gast wenst dat de reservering wordt behandeld als een ook voor hem bindende boeking, dient hij RPT resp. de verhuurder hiervan uiterlijk op dit overeengekomen tijdstip mededeling te doen. Indien dit niet gebeurt, komt de reservering te vervallen zonder dat RPT of de verhuurder verplicht is tot nadere berichtgeving. Indien de mededeling binnen de gestelde termijn wordt gedaan, komt met de ontvangst daarvan door de verhuurder een voor hem en de gast bindende boekingsovereenkomst tot stand.

4. Prijzen en diensten, omboekingen

4.1 De in de brochure of beschrijving van het object op internet vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief btw en bijkomende kosten, voor zover er over de bijkomende kosten niets anders is aangegeven. Toeristenbelasting, verbruiksafhankelijke kosten (bijv. de kosten van stroom, gas, water en openhaardhout) en de kosten van optionele en aanvullende diensten kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.2 De door de verhuurder verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld staan in de boekingsbevestiging en de daaraan ten grondslag liggende brochure of beschrijving van het object, alsmede die welke in aanvulling hierop uitdrukkelijk met de gast/opdrachtgever zijn overeengekomen. De gast/opdrachtgever wordt geadviseerd aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.

4.3 Voor omboekingen (wijzigingen in de aard van de accommodatie, de aankomst- en vertrekdatum, de verblijfsduur, de bij de boeking inbegrepen maaltijden, de geboekte aanvullende diensten en andere extra's) waarop de gast geen wettelijke aanspraak heeft, kan de verhuurder omboekingskosten van € 15 per wijziging verlangen. Dit geldt niet, wanneer het gaat om kleine wijzigingen.

5. Betaling

5.1 De vervaldag van aanbetaling en restbetaling is afhankelijk van de met de gast of opdrachtgever gemaakte en in de boekingsbevestiging vermelde afspraken. Indien er geen speciale afspraken zijn gemaakt, is de volledige prijs voor het verblijf inclusief bijkomende kosten en de kosten van aanvullende diensten aan het einde van het verblijf opeisbaar en dient deze op dat tijdstip aan de verhuurder te worden betaald.

5.2 De verhuurder kan na het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt, tenzij in een specifiek geval anders is overeengekomen, 15% van de totaalprijs van het verblijf en de geboekte extra's.

5.3 Betaling in vreemde valuta of met een verrekeningscheque is niet mogelijk. Betaling met een creditcard is alleen mogelijk, indien dit specifiek wordt overeengekomen of de verhuurder ter plaatse zichtbaar heeft kenbaar gemaakt deze mogelijkheid in het algemeen te bieden. Betaling aan het einde van het verblijf door middel van overschrijving is niet mogelijk.

5.4 Indien een gast een overeengekomen aanbetaling ondanks dat de verhuurder hem heeft aangemaand en een uiterste termijn heeft gesteld, niet of niet volledig voldoet, is de verhuurder, voor zover hij zelf bereid en in staat is de contractueel overeengekomen diensten te verlenen en voor zover de gast geen wettelijk of contractueel recht van retentie heeft, gerechtigd de overeenkomst met de gast te ontbinden en hem annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 6 van deze voorwaarden.

6. Annulering en no-show

6.1 In geval van annulering of no-show blijft de verhuurder aanspraak houden op betaling van de voor het verblijf overeengekomen prijs inclusief de maaltijden en de kosten van aanvullende diensten.

6.2 De verhuurder dient binnen het bestek van zijn normale bedrijfsactiviteiten zonder de verplichting hiervoor bijzondere inspanningen te leveren en rekening houdend met het specifieke karakter van de geboekte accommodatie (bijv. niet-rokerskamer, gezinskamer) te proberen de accommodatie aan iemand anders te verhuren.

6.3 De verhuurder dient zijn inkomsten uit verhuur van de accommodatie aan iemand anders en, voor zover verhuur aan iemand anders niet mogelijk is, in elk geval de kosten die hij heeft bespaard, op het door de gast te betalen bedrag in mindering te brengen.

6.4 In overeenstemming met de in de rechtspraak erkende percentages voor de berekening van bespaarde kosten dient de gast resp. de opdrachtgever de verhuurder de volgende percentages van de voor het verblijf verschuldigde totaalprijs (inclusief alle bijkomende kosten) te betalen, waarbij eventuele heffingen (bijv. toeristenbelasting) echter buiten beschouwing worden gelaten:
bij appartementen/kamers met alleen logies: 90%

bij overnachting/ontbijt: 80%
bij halfpension: 70%
bij volpension: 60%

6.5 Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden de verhuurder aan te tonen dat de kosten die de verhuurder heeft bespaard, aanzienlijk hoger zijn dan de aftrek volgens het bovenstaande overzicht of dat de accommodatie aan iemand anders is verhuurd resp. geboekte extra's door iemand anders zijn afgenomen. Indien dit wordt aangetoond, is de gast/opdrachtgever alleen verplicht het uit de extra kostenbesparing resulterende lagere bedrag te betalen.

6.6 Er wordt dringend geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

6.7 De annuleringsverklaring dient om boekingstechnische redenen te worden gericht aan RPT (niet aan de verhuurder) en in het belang van de gast schriftelijk te worden ingediend.

7. Aankomst en vertrek

7.1 De aankomst van de gast dient plaats te vinden op het afgesproken tijdstip en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 18:00 uur.

7.2 Voor latere aankomsten geldt:
a) Indien de gast later aankomt of de geboekte accommodatie bij een meerdaags verblijf pas op een volgende dag wil betrekken, is hij verplicht de verhuurder hiervan uiterlijk op de afgesproken aankomsttijd mededeling te doen.
b) Indien de gast de verhuurder niet op tijd mededeling doet van zijn latere aankomst, is de verhuurder gerechtigd de accommodatie aan iemand anders te verhuren. Voor de tijd dat de accommodatie niet wordt verhuurd, zijn de bepalingen van punt 6 van overeenkomstige toepassing.
c) Indien de gast meedeelt dat hij later aankomt, dient hij de overeengekomen prijs onder aftrek van de kosten die de verhuurder heeft bespaard, overeenkomstig punt 6.4 en 6.5 ook te betalen voor de tijd dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie, tenzij de verhuurder contractueel of wettelijk dient in te staan voor de redenen waarom de gast de accommodatie later betrekt.

7.3 De gast dient de accommodatie op de dag van vertrek op het afgesproken tijdstip te verlaten en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 12:00. Indien de gast de accommodatie niet op tijd verlaat, kan de verhuurder hiervoor een extra vergoeding verlangen. Het blijft de verhuurder voorbehouden daarnaast een vergoeding te verlangen voor verder nadeel dat hij hierdoor lijdt.

8. Verplichting van de klant tot het melden van gebreken, meenemen van huisdieren, opzegging door de verhuurder

8.1 De gast is verplicht gebreken en storingen onverwijld aan de verhuurder te melden en te verlangen dat deze worden verholpen. Het is niet voldoende gebreken en storingen alleen te melden aan RPT. Indien de gast nalaat een gebrek of storing te melden, kunnen zijn aanspraken geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

8.2 De gast kan de overeenkomst alleen opzeggen bij ernstige gebreken of storingen. Voorafgaand daaraan dient hij de verhuurder bij melding van het gebrek of de storing een redelijke termijn te stellen waarbinnen het probleem opgelost dient te zijn. Dit geldt niet, indien oplossing van het probleem onmogelijk is of door de verhuurder wordt geweigerd, indien onmiddellijke opzegging op grond van een bijzonder belang van de gast dat voor de verhuurder duidelijk is, objectief gezien gerechtvaardigd is en indien de situatie zodanig is, dat het objectief gezien niet redelijk is van de gast te verlangen dat hij zijn verblijf voortzet.

8.3 Voor het meenemen van huisdieren geldt:
a) Het meenemen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan, indien de verhuurder in zijn aanbieding in deze mogelijkheid voorziet en dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
b) De gast is bij het maken van afspraken hierover verplicht gegevens over de aard en grootte van zijn huisdier(en) naar waarheid te verstrekken.
c) Handeling in strijd hiermee kan de verhuurder het recht geven tot buitengewone opzegging van de boekingsovereenkomst.
d) Het onaangekondigd meenemen van huisdieren en het verstrekken van onjuiste gegevens over hun aard en grootte geeft de verhuurder het recht de gast de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, de boekingsovereenkomst op te zeggen en annuleringskosten volgens punt 7 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheidsbeperking
De verhuurder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot diensten waarvan duidelijk is dat het daarbij gaat om diensten van derden en waarin tijdens het verblijf uitsluitend voor de gast/opdrachtgever is bemiddeld (bijv. sportevenementen, theaterbezoeken, exposities, enz.). Ditzelfde geldt voor diensten van derden waarin samen met de boeking van de accommodatie al is bemiddeld, voor zover daarbij in de aanbieding resp. de boekingsbevestiging uitdrukkelijk is aangegeven dat het diensten van derden betreft.

10. Verjaring

10.1 Contractuele aanspraken van de gast/opdrachtgever jegens de verhuurder op grond van de boekingsovereenkomst of jegens RPT op grond van de bemiddelingsovereenkomst wegens persoonlijk letsel of gezondheidsschade met inbegrip van contractuele aanspraken op smartengeld die berusten op plichtsverzuim uit nalatigheid van de verhuurder of RPT of op opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurder of RPT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of RPT horen te voldoen, verjaren na drie jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van andere schade die berust op plichtsverzuim van de verhuurder of RPT uit grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurder of RPT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of RPT horen te voldoen. 10.2 Alle overige contractuele aanspraken verjaren na één jaar.

10.3 De verjaringstermijn volgens de bovenstaande bepalingen gaat in na afloop van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan en de gast/opdrachtgever omstandigheden bekend worden of zonder grove nalatigheid bekend hadden moeten worden die de aanspraak jegens de verhuurder of RPT als schuldenaar rechtvaardigen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zondag, een in de plaats waar de desbetreffende wilsverklaring moet worden afgegeven, officieel erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

10.4 Indien er tussen de gast en de verhuurder of RPT onderhandelingen gaande zijn over ingediende claims of de omstandigheden waarop deze claims berusten, wordt de verjaring opgeschort tot de gast of de verhuurder of RPT weigert de onderhandelingen voort te zetten. De hierboven vermelde verjaringstermijn van één jaar begint op zijn vroegst 3 maanden na beëindiging van de opschorting.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

11.1 Op de overeenkomst tussen de gast of opdrachtgever en de verhuurder of RPT is uitsluitend Duits recht van toepassing. Ditzelfde geldt voor de verdere rechtsverhouding.

11.2 Voor zover bij toelaatbare aanklachten van de gast of de opdrachtgever tegen de verhuurder of RPT in het buitenland voor hun aansprakelijkheid principieel geen Duits recht wordt toegepast, is met betrekking tot de rechtsgevolgen daarvan, in het bijzonder ten aanzien van de aard, omvang en hoogte van de aanspraken van de gast of klant uitsluitend Duits recht van toepassing.

11.3 De gast of de opdrachtgever kan de verhuurder en RPT uitsluitend aanklagen bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder resp. RPT ressorteert.

11.4 Aanklachten van de verhuurder of RPT tegen de gast of opdrachtgever moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de klant ressorteert. Voor het geval dat een gast of opdrachtgever ondernemer of een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon is of de woonplaats/plaats van vestiging of vaste verblijfplaats van de gast of opdrachtgever gelegen is in het buitenland of op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat aanklachten tegen de betreffende gast of opdrachtgever moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder ressorteert.

11.5 De bovenstaande bepalingen gelden niet, indien en voor zover op de overeenkomst bindende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn.

© auteursrechtelijk beschermd; RA Noll, Stuttgart (2013)

Reisvoorwaarden voor vakantie aanbiedingen van Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

De onderstaande reisvoorwaarden gelden voor vakantie aanbiedingen die door Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH worden aangeboden op www.gastlandschaften.de!

Geachte gast, Wij verzoeken u de onderstaande reisvoorwaarden voor vakantie aanbiedingen aandachtig door te lezen. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover ze daarin rechtsgeldig kunnen worden geïntegreerd, bestanddeel van de reisovereenkomst die u - hierna te noemen 'reiziger' of 'klant' – afsluit met Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, hierna te noemen 'RPT', als reisorganisator. Deze reisvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de vakantie aanbiedingen van RPT. Ze gelden niet voor bemiddeling met betrekking tot diensten van derden (bijv. rondleidingen en entreekaarten) en niet voor overeenkomsten inzake de boeking van accommodaties of bemiddeling in de totstandkoming daarvan.

1. Totstandkoming van overeenkomsten

1.1. Met zijn boeking (aanmelding voor de reis), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax en per e-mail kan plaatsvinden, biedt de klant RPT bindend aan een reisovereenkomst te sluiten. De basis van dit aanbod zijn de beschrijving van de reis, de reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie op basis waarvan de boeking plaatsvindt (catalogus, accommodatieoverzicht, internet), voor zover de klant hierover beschikt. Op online-boekingen is uitsluitend punt 1.3 van toepassing.

1.2. De reisovereenkomst komt tot stand met de bevestiging van de boeking door RPT aan de klant. Hiervoor gelden geen vormvoorschriften. Bij of direct na het sluiten van de overeenkomst krijgt de klant een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging toegezonden. Een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging is niet nodig, indien de boeking door de klant korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de reis plaatsvindt.

1.3. Voor zover RPT de mogelijkheid biedt definitief te boeken door middel van het elektronisch afsluiten van een overeenkomst via een internetplatform, geldt voor de totstandkoming van deze overeenkomst:
a) De online-boekingsprocedure wordt de klant uitgelegd door middel van aanwijzingen. Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan alle afzonderlijke gegevens door middel van een correctiemogelijkheid die hem tijdens de boekingsprocedure wordt uitgelegd, te allen tijde corrigeren of verwijderen of het gehele online-boekingsformulier resetten.
c) Nadat de klant de gewenste reis heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevoerd, worden alle gegevens met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte extra's en eventueel geboekte reisverzekeringen op het scherm weergegeven. De klant heeft nu de mogelijkheid de gehele boeking te verwerpen of opnieuw uit te voeren.
d) Door het indrukken van de knop "zahlungspflichtig buchen" ("boeken met betalingsverplichting") biedt de klant RPT definitief aan een reisovereenkomst te sluiten. Vanaf het moment van verzending is dit aanbod voor de klant 3 werkdagen lang bindend. Het indrukken van deze knop leidt dus in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging van RPT binnen de termijn waarin de klant aan zijn aanbod gebonden is, tot de afsluiting van een reisovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online-boeking en het indrukken van de knop "zahlungspflichtig buchen" geeft de klant geen aanspraak op de totstandkoming van een reisovereenkomst. RPT kan zelf bepalen of zij het aanbod (de boeking) van de klant aanvaardt of weigert.
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt RPT de klant de ontvangst van de boeking onverwijld langs elektronische weg. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op totstandkoming van een reisovereenkomst conform de boekingswensen van de klant.
f) De reisovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, waarbij de boekingsbevestiging de klant door RPT wordt toegezonden in de vorm die tijdens de boekingsprocedure is aangegeven, d.w.z. per e-mail, per fax of per post.

1.4. Indien de boekingsbevestiging van RPT afwijkt van de boeking van de klant, is er sprake van een nieuw aanbod van RPT dat voor RPT vanaf de datum van de boekingsbevestiging 7 dagen bindend is. De overeenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand, indien de klant dit aanbod aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen of de restsom te betalen. Ditzelfde geldt, indien RPT de klant een schriftelijk aanbod voor een arrangement heeft gedaan.

2. Diensten, wijziging van de te verlenen diensten

2.1 De door RPT verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld staan in de boekingsbevestiging en de daaraan ten grondslag liggende aanbieding van het betreffende arrangement, zulks met inachtneming van alle op het geboekte arrangement betrekking hebbende aanwijzingen en toelichtingen.

2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, in het bijzonder verhuurders van accommodatie, zijn door RPT niet gemachtigd toezeggingen te doen of afspraken te maken die verder gaan dan de reisaanbieding of de boekingsbevestiging, daarmee in strijd zijn of de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst wijzigen.

2.3 Vermeldingen in hotelgidsen, brochures en dergelijke - en in het bijzonder ook in brochures van de verhuurders van accommodatie - die niet worden uitgegeven door RPT, zijn voor RPT en haar prestatieplicht niet bindend, tenzij hierover met de klant uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt en deze daardoor deel zijn gaan uitmaken van de prestatieplicht van RPT.

3. Aanbetaling/betaling van de restsom

3.1 Na totstandkoming van de overeenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na afgifte van een garantieverklaring conform § 651k van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) moet er een aanbetaling worden gedaan die op de reissom in mindering wordt gebracht. Tenzij er in een specifiek geval anders is overeengekomen en dit in de boekingsbevestiging is vermeld, bedraagt deze aanbetaling 10% van de reissom.

3.2 Voor zover er in een specifiek geval geen andere betalingstermijn is overeengekomen, de garantieverklaring is afgegeven en vaststaat dat de reis niet meer om de onder punt 8 van deze voorwaarden vermelde redenen kan worden afgezegd, dient het resterende bedrag 3 weken voor aanvang van de reis te worden voldaan. Bij boekingen korter dan 2 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct te worden voldaan.

3.3 In afwijking van het bepaalde onder punt 3.1 en 3.2 komt de verplichting tot afgifte van een garantieverklaring te vervallen,

a) indien de reis niet langer duurt dan 24 uur, er geen overnachting bij de reis is inbegrepen en de reissom niet meer bedraagt dan € 50 per persoon;
b) indien het vervoer van en naar de vakantiebestemming volgens de overeenkomst niet bij de reis is inbegrepen en is overeengekomen en in de boekingsbevestiging is vermeld dat de volledige reissom pas na afloop van de reis ter plaatse moet worden voldaan.

3.4 Voor zover de klant geen contractueel of wettelijk recht van afstand heeft en RPT bereid en in staat is de contractueel overeengekomen diensten te verlenen, geldt:
a) Indien de aanbetaling of het resterende bedrag opeisbaar is en de klant het betreffende bedrag op de overeengekomen tijdstippen niet of niet volledig betaalt, is RPT na de klant te hebben aangemaand en een uiterste termijn te hebben gesteld, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de klant annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 4 van deze voorwaarden.

b) Zolang de klant de reissom niet volledig heeft betaald, heeft hij geen aanspraak op het maken van de reis en op afgifte van de reisbescheiden.

4. Annulering door de klant, omboeking

4.1 De klant kan de reis tot de aanvang daarvan te allen tijde annuleren. Om misverstanden te voorkomen, wordt geadviseerd de reis altijd schriftelijk te annuleren. Als dag van annulering wordt de dag aangemerkt waarop de annulering door RPT wordt ontvangen.

4.2 Bij annulering van de reis door de deelnemer heeft RPT altijd recht op een vergoeding in verband met de voor de reis genomen maatregelen en gemaakte kosten volgens het onderstaande schema, waarbij rekening is gehouden met de kosten die in een dergelijk geval gewoonlijk worden bespaard, en met de in de regel mogelijke verkoop van de reis of onderdelen daarvan aan iemand anders:
tot en met de 31e dag voor de vertrekdatum: 10% van de reissom
van de 30e tot en met de 21e dag voor de vertrekdatum: 20% van de reissom
van de 20e tot en met de 12e dag voor de vertrekdatum: 30% van de reissom
van de 11e tot en met de 3e dag voor de vertrekdatum : 70% van de reissom
vanaf de 3e dag voor de vertrekdatum en bij niet-deelname: 90% van de reissom

4.3 Er wordt dringend aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten alsmede een verzekering die de kosten van repatriëring bij ongeval of ziekte dekt.

4.4 Het blijft de klant voorbehouden RPT aan te tonen dat zij geen of aanzienlijk lagere kosten heeft hoeven te maken dan de hiervoor vastgelegde percentages van de reissom. In dit geval is de klant alleen verplicht deze lagere kosten te betalen.

4.5 RPT behoudt zich het recht voor in plaats van de bovengenoemde percentages een hogere, concrete schadevergoeding te verlangen. In dit geval dient RPT aan te tonen dat de kosten die zij heeft gemaakt, aanmerkelijk hoger zijn dan het toepasselijke percentage van de reissom. Indien RPT een dergelijke claim doet, is zij verplicht de verlangde schadevergoeding concreet te becijferen en te verantwoorden en daarbij rekening te houden met eventuele kostenbesparingen en een eventuele verkoop van de reis of onderdelen daarvan aan iemand anders.

4.6 Indien er na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigingen worden aangebracht in de reisdata, de accommodatie, de bij de reis inbegrepen maaltijden of andere diensten (omboeking), kan RPT zonder dat de klant een wettelijke aanspraak heeft op uitvoering van de omboeking en alleen voor zover dit mogelijk is, tot en met de 32e dag voor de vertrekdatum omboekingskosten van € 15,- in rekening brengen. Latere omboekingen zijn alleen mogelijk door de reisovereenkomst conform de bovenstaande annuleringsvoorwaarden te annuleren en opnieuw te boeken. Dit geldt niet voor omboekingswensen die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

5. Verplichtingen van de reiziger (melding van klachten, opzegging, vervaldatum)

5.1 De reiziger is verplicht eventuele klachten onverwijld aan RPT te melden en te verlangen dat het betreffende probleem wordt opgelost. Alleen indien klachten buiten de schuld van de reiziger niet worden gemeld, komen de aanspraken van de reiziger niet te vervallen. Het melden van een klacht bij de dienstverlener, in het bijzonder de verhuurder van de accommodatie, is niet voldoende.

5.2 Indien de reiziger door een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aanmerkelijk wordt benadeeld of het vanwege een dergelijke tekortkoming om een gewichtige reden die voor RPT duidelijk is, niet redelijk is van de reiziger te verlangen dat hij de reis maakt, kan de reiziger de reisovereenkomst conform de wettelijke bepalingen (§ 651e BGB) opzeggen. Een dergelijke opzegging is pas toegestaan, nadat RPT resp. haar lasthebbers een door de reiziger gestelde redelijke termijn hebben laten verstrijken zonder het probleem op te lossen. Het stellen van een termijn is niet nodig, indien het probleem niet kan worden opgelost, indien RPT resp. haar lasthebbers weigeren het probleem op te lossen of indien een bijzonder belang van de reiziger onmiddellijke opzegging van de overeenkomst rechtvaardigt.

5.3 De reiziger dient claims wegens tekortkomingen in de nakoming van de reisovereenkomst binnen een maand na de contractueel vastgelegde terugreisdatum bij RPT in te dienen op het hieronder vermelde adres. Melding van tekortkomingen bij de dienstverleners, in het bijzonder bij de verhuurder van de accommodatie, kan niet worden aangemerkt als tijdige indiening van een claim. Er wordt dringend geadviseerd claims schriftelijk in te dienen. Alleen indien claims buiten de schuld van de reiziger niet binnen de bovengenoemde termijn worden ingediend, komen de aanspraken van de reiziger niet te vervallen.

6. Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij vakantie aanbiedingen met medische zorg, kuurbehandelingen en wellnessfaciliteiten

6.1 Bij vakantie aanbiedingen die medische zorg, kuurbehandelingen, wellnessfaciliteiten of vergelijkbare diensten omvatten, is de reiziger verplicht vóór boeking, vóór aanvang van de reis en voordat hij van de betreffende behandelingen of diensten gebruik maakt, te informeren of de betreffende behandelingen of diensten voor hem gezien zijn persoonlijke gezondheidstoestand, in het bijzonder met het oog op eventueel reeds aanwezige klachten of ziektes, geschikt zijn.

6.2 Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen, is RPT met betrekking hiertoe niet verplicht speciale op de betreffende reiziger afgestemde medische voorlichting te geven of informatie te verstrekken over de gevolgen, risico's en bijwerkingen van dergelijke diensten.

6.3 De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing onafhankelijk van het feit of RPT alleen bemiddelt bij dergelijke diensten of dat deze deel uitmaken van het arrangement.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De contractuele aansprakelijkheid van RPT voor schade die niet resulteert uit persoonlijk letsel of gezondheidsschade, is beperkt tot het drievoudige van de reissom,
a) voor zover de betreffende schade de reiziger niet opzettelijk of door grove nalatigheid is toegebracht of
b) RPT voor schade die de reiziger heeft geleden, alleen verantwoordelijk is, omdat de schuld hiervan ligt bij een dienstverlener.

7.2 RPT is niet aansprakelijk voor vermeldingen en tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen in verband met diensten die geen contractueel overeengekomen essentiële diensten zijn, geen deel uitmaken van het door RPT aangeboden arrangement, voor de klant herkenbaar zijn als diensten van derden en als zodanig in de reisaanbieding of boekingsbevestiging zijn aangeduid, of diensten zijn van derden tijdens het verblijf waarin alleen wordt bemiddeld (bijv. kuur- en wellnessbehandelingen, sportevenementen, theaterbezoeken, exposities, excursies, enz.).

7.3 Voor zover diensten als medische zorg, therapeutische behandelingen, massages of andere geneeskundige behandelingen of diensten geen deel uitmaken van het door RPT aangeboden arrangement en hierin door haar in aanvulling op het geboekte arrangement volgens punt

7.2 uitsluitend wordt bemiddeld, is RPT niet aansprakelijk voor deze diensten en voor persoonlijk letsel of materiële schade die hiermee verband houdt. Voor zover dergelijke diensten wel deel uitmaken van het arrangement, is RPT niet aansprakelijk voor het welslagen van de betreffende behandelingen of kuren.

8. Ontbinding van de overeenkomst door RPT wegens het niet-bereiken van een schriftelijk vastgelegd minimumaantal deelnemers

8.1 Indien er in de concrete aanbieding van een bepaalde reis of in een algemene aanwijzing in een reisgids op wordt gewezen dat voor alle of bepaalde expliciet vermelde reizen een minimumaantal deelnemers nodig is en dit minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, kan RPT de reisovereenkomst tot 2 weken voor de vertrekdatum ontbinden.

8.2 Het minimumaantal deelnemers moet worden vermeld in de boekingsbevestiging of daar moet worden verwezen naar de betreffende vermelding in de reisaanbieding.

8.3 RPT is verplicht de klant direct nadat de voorwaarde voor het niet-doorgaan van de reis is ingetreden, daarvan in kennis te stellen en hem de annuleringsverklaring onverwijld toe te zenden.

8.4 Indien al voor afloop van de onder punt 8.1 vermelde termijn blijkt dat de reis niet doorgaat, is RPT verplicht onverwijld van de annulering mededeling te doen.

8.5 Bij afzegging kan de klant verlangen deel te nemen aan een ten minste gelijkwaardige andere reis, indien RPT in staat is uit haar aanbod een dergelijke reis zonder meerprijs voor de klant aan te bieden. De klant dient dit recht direct nadat door RPT is bekendgemaakt dat de reis niet doorgaat, bij RPT te claimen.

8.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst door RPT krijgt de klant alle betalingen die hij op de reissom heeft gedaan, onverwijld terug.

9. Niet-volledige gebruikmaking van de overeengekomen diensten
Indien de reiziger vanwege een voortijdige terugreis, wegens ziekte of om andere redenen die buiten de verantwoordelijkheid van RPT liggen, niet volledig gebruik maakt van de overeengekomen diensten, heeft de reiziger geen aanspraak op evenredige restitutie. Indien het niet gaat om extreem geringe bedragen, zal RPT echter proberen restitutie van de dienstverlener te krijgen en de betreffende bedragen aan de klant terugbetalen, zodra en voor zover deze door de afzonderlijke dienstverleners inderdaad aan RPT zijn terugbetaald.

10. Verjaring

10.1 Contractuele aanspraken van de reiziger conform § 651c t/m f van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) wegens persoonlijk letsel of gezondheidsschade met inbegrip van contractuele aanspraken op smartengeld die berusten op plichtsverzuim uit nalatigheid van RPT of op opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van RPT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van RPT horen te voldoen, verjaren na 2 jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van andere schade die berust op plichtsverzuim uit grove nalatigheid van RPT of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van RPT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van RPT horen te voldoen.

10.2 Alle overige contractuele aanspraken conform § 651c t/m f BGB verjaren na 1 jaar.

10.3 De verjaringstermijn volgens punt 10.1 en 10.2 gaat in op de dag die volgt op de dag waarop de reis volgens de contractuele bepalingen zou eindigen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zondag, een in de plaats waar de desbetreffende wilsverklaring moet worden afgegeven, officieel erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

10.4 Indien er tussen de reiziger en RPT onderhandelingen gaande zijn over een claim of de omstandigheden waarop deze claim berust, wordt de verjaring opgeschort tot de reiziger of RPT weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint op zijn vroegst drie maanden na beëindiging van de opschorting.

11. Bevoegde rechtbank

Voor het geval dat een klant ondernemer of een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon is of de woonplaats/plaats van vestiging of vaste verblijfplaats van de klant gelegen is in het buitenland of op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat aanklachten tegen de betreffende klant moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van RPT ressorteert.

© auteursrechtelijk beschermd; RA Noll, Stuttgart (2013)